Missie en visie

Onze missie en visie

Missie:
De Franciscus Xaveriusschool is een kleine buurtschool, waar ouders en leerlingen zich welkom voelen en waar met plezier geleerd, gespeeld en gewerkt wordt. Het is onze overtuiging dat ouders, leraren, leerlingen en partners in de wijk elkaar nodig hebben om onze leerlingen optimale kansen te bieden zich als zelfstandig persoon te ontwikkelen.

In ons dagelijks handelen laten we ons daarom leiden door onze slogan:
‘Samen op eigen benen’

Visie:
Ons onderwijs is gericht op het leren van kennis en vaardigheden op een breed gebied.
Naast de cognitieve vakken, zoals taal, lezen en rekenen, bieden wij activiteiten aan gericht op de motorische, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Onze leerlingen krijgen daarmee de kans diverse talenten te ontplooien. Dat maakt hen sterk en geeft zelfvertrouwen bij een overstap naar het voortgezet onderwijs.

Leren van en met elkaar gaat het best als de leeromgeving veilig en uitdagend is.
Het programma PBS (Positive Behavior Support) gebruiken wij als leidraad voor het creëren van een zo optimaal mogelijke leeromgeving. Wij dragen als school de waarden uit die centraal staan in dit programma.

Leren van en met elkaar gaat het best als de leeromgeving veilig en uitdagend is.
Het programma PBS (Positive Behavior Support) gebruiken wij als leidraad voor het creëren van een zo optimaal mogelijke leeromgeving. Wij dragen als school de waarden uit die centraal staan in dit programma;

• Respect
Respect betekent voor ons dat leraren, ouders en leerlingen rekening houden met elkaar en met de afgesproken omgangs-vormen. Wij leren onze leerlingen op een prettige en vriendelijke manier met elkaar om te gaan. Op eventueel pestgedrag wordt m.b.v. duidelijke afspraken ingespeeld met als doel dit gedrag te stoppen..
In ons onderwijs houden we rekening met verschillen tussen leerlingen. Instructie en oefening bieden we aan op verschil-lende niveaus, passend bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarbij hebben we van iedere leerling hoge verwach-tingen, vanuit de gedachte dat leerlingen daardoor gestimuleerd worden.
Onze communicatie met ouders is open, duidelijk en wederkerig.

• Veiligheid
Veiligheid ervaren is een belangrijke voorwaarde voor het met plezier leren, spelen of werken.
Onze school is overzichtelijk ingericht, opgeruimd en het is er rustig. Kinderen reageren goed op een prikkelarme en toch ‘gezellige’ omgeving. Als team houden we toezicht op de gemaakte klassen- en schoolregels. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en ‘jezelf zijn en worden’ vinden wij een groot goed, mits dat gepaard gaat met respect voor de ander.
Wij geven en vragen vertrouwen aan onze leerlingen en hun ouders.

• Verantwoordelijkheid
‘Samen’ betekent voor ons: verantwoordelijkheid delen.

 

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl